Organisationsudvikling – ledelse,kultur og værdier.

Organisationsudvikling med fokus på ledelse,kultur og værdier.

Skab balance mellem systemer, strategi og mennesker.

Organisatorisk effektivitet og udvikling gennem struktur, samarbejde og videndeling.

Dynamisk kulturudvikling gennem skabelsen af bevidst ledelse.

FuelDanmark har gennem årene løst mange opgaver for ambitiøse organisationer der gerne vil gå et skridt videre og styrke sig på de indre og ydre linjer. Til gavn for for ledelse, medarbejdere, kunder og omdømme. Vi har lige nu et organisationsudviklingsforløb som henvender sig til organisationer der har ambitioner om at styrke deres ledelseskapacitet. Det henvender sig også til de organisationer som er drevet af ønsket om at kunne skabe en fælles kultur baseret på de eksisterende ægte levende værdier, som gør organisationen unik. Som sikrer arbejdsglæde, fælles dynamik og ejerskab. Og det henvender sig til de organisationer som ønsker sig en organisation som er drevet af ledere og mellemledere der evner den svære kunst at kunne bedrive og begribe forretningsledelse gennem ordentlig ledelse af mennesker og medarbejdere.  Måske jeres organisation har et nyt hold af ledere eller talenter som skal have skærpet deres organisationsforståelse. Som skal have udviklet deres ledelseskapacitet? Din organisation mangler  måske medarbejdere der får en større forretningsforståelse? Eller måske har i flere forskellige forretninger i forretningen. Forskellige afdelinger i organisationen. Som ikke har fælles fodslag når det kommer til værdier og kultur? Måske har din organisation brug for at nedbryde den silotænkning som ofte præger virksomheder og som skaber et begrænset ledelsesmæssigt udsyn. Vi hjælper dig gerne med at give dine medarbejdere et helhedsorienteret syn der skærper den bevidste ledelse i din organisation.  Vi har udviklet et praktisk organisationsudviklingsforløb til din virksomhed som består af :

1)     Løbende Ledelsesudvikling med fokus på forretningsledelse og personaleledelse

2)     Udvikling af lederkapaciteter, der står mål med din organisations ambition

3)     Udvikling af kultur og værdier, der fremmer og understøtter det unikke for netop din organisation.

4)     Løbende udvikling  af det samlede ledelsessystem  så det indfanger og overvåger organisationens ydeevne og resultatskabelse. Udvikling af metoder, der kan anvendes fremadrettet til bevidst ledelse, konsolidering og vækst.

5)     Et forløb der tager udgangspunkt i din organisations konkrete og praktiske arbejdsvirkelighed. Vi assisterer din virksomhed der hvor det sker. Vi laver en løbende rådgivning, supervision og tilsyn med den organisatoriske udvikling og anvendelse i daglig praksis. Vi er på sidelinjen når i holder møder, kommunikerer, træffer ledelsesbeslutninger, kommer med gode ideer, laver løbende forbedringer, skal træffe svære beslutninger. Live on location.

6)     Indføring i FUEL metodens 120 opmærksomhedspunkter for effektiv og varig læring med individuel og organisatorisk effekt.

Vi sørger for at tage afsæt i din virksomheds konkrete organisationsudfordringer. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i nøgletal og informationer fra din organisation og dens virkelfelt. Inden forløbet begynder, så indsamler vi fakta fra ledelsessystemet med hensyn til formuleringer af mission, vision, værdier, stategier, resultatkontrakter, driftsresultater for de organisatoriske enheder, fakta om kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, porteføljen af udviklingsprojekter, oversigter over kunder og andre væsentlige interessenter, erkendelser og erfaringer om og med projekter som er gået godt eller har været fiaskoer.

På denne måde kommer både konsulenter og organisation til at arbejde med den konkrete organisatoriske virkelighed. Inden forløbet sørger vi for at interviewe deltagerne og identificere deres behov for at vi på den baggrund kan tilrettelægge et skræddersyet program. Fordelen ved denne forberedelse inden forløbet er at det minimerer tidstab, forberedelsen fremmer undringsfælleskabet og sikrer den fordybelse som skal til for at skabe en meningsfuld og varig læring.

Resultat:

Udvikling af dynamisk lederkorps som får styrket forretningsforståelse og skærpet deres forretningsledelse. Skabelse af lederkapaciteter som står mål med din organisations strategi og ambition gennem organisatorisk diagnose. Styrkelse af fælles kultur i virksomheden på tværs af afdelinger, forretninger og  faglighed, som fører til målbar kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og fremtidig vækst.

 

 

På organisationsudviklingsforløbet arbejdes der konkret med:

 1. Undervisning og øvelser i de mest kendte og anvendte ledelsesstile. Personligt og organisatorisk lederskab
 2. Undervisning og konkret arbejde med forretningsforståelse og organisationsforståelse
 3. Stategiens betydning for organisationsforståelsen og lederskabet
 4. Arbejde med udvikling af værdibaseret ledelse
 5. Skabelse af kulturbåret ledelse
 6. Konkret kulturanalyse med inddragelse af hele organisationen
 7. Udvikling af kultur i organisation baseret på løbende forbedringer
 8. Arbejde med medarbejdertilfredshedsanalyser
 9. Arbejde med kundetilfredshedsanalyser
 10. Lederskab uden for egen komfortzone. Praktisk arbejde med at bedrive lederskab uden blinde pletter
 11. Deltagerne får en øget indsigt i organisatoriske styringsprocesser.
 12. Anerkendende samtale
 13. Kommunikation & konflikthåndtering
 14. Profitorientering i praksis
 15. Omverdenen og daglig konkurrence – at holde sig orienteret om den aktuelle markedssituation
 16. Indragelse af hele organisationens medarbejdere i spørgsmål om ledelse, værdier og kultur.
 17. Moral/Etik som leder og rollemodel
 1. Deltagerne lærer at anvende anvende centrale metoder og redskaber til organisationsudvikling.
 2. Deltagerne lærer at vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til behov for udvikling og forandring og på basis heraf opstille løsningsmuligheder, f.eks. i form af konkrete ledelseskoncepter.

 

 

 

Udbytte

Deltagerens udbytte:

 • Øget indsigt i organisationens nøgletal og vigtige drivere
 • Øget bevidsthed om eget ansvar i fht organisatorisk helhed
 • Mestring af metoder til helhedstænkning og opstilling af performanceindikatorer
 • Effektvurdering af medarbejdernes evne til at tænke og implementere nye forslag og forbedringer, der konkret kan aflæses i organisationens samlede resultater og dermed dens konkurrenceevne
 • Oplevelsen af meningsfyldt og troværdig kompetenceudvikling
 • Øget handligskompetence. Flere handle- og løsningsmuligheder i liv- og arbejdsliv
 • Forbedret evne til at udføre kulturanalyse
 • Organisatorisk design og skabelse af undringsfællesskaber – den refleksive organisation
 • Skabe rum for tænkning: ” at turde være klog”
 • Forbedret evne til kritisk at kunne reflektere over egen praksis og præmisser for forståelse
 • Forbedret intern og ekstern kommunikation
 • Træning og praksis i kapacitetsafklaring, kapacitetsopbygning og kapacitetsforandring

 

 

Organisationens udbytte:

 • Fælles sprog og udvikling af god arbejdskultur og værdisæt
 • Øget kundetilfredshed
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Mere bevidst ledelse
 • Styrket lederskab og mental produktivitet
 • Målbar forbedret performancekultur og præstationsevne
 • Nye ledelsesmetoder og adfærd, der sikrer at ny viden skaber værdi i forhold til strategiske målsætninger
 • Ny tilgang til viden og læring til direkte gavn for de værdiskabende processer
 • Forbedret kommunikation, internt og eksternt
 • Nye KPIer for lederskab, som synliggør indsatser og resultater, der er forbundet med virksomhedens konkrette mål
 • Bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
 • Forbedret strategisk ledelse

 

 

FUEL support

FUEL Danmark skaber undringsfællesskaber og læringspunkter for ledelsen, så den til stadighed byder på det ”rigtige” i den organisatoriske udvikling. FUEL Danmark analyserer, sammen med lederne, ledelsens mandat og succeskriterier. Både organisatorisk, professionelt, som leder og som menneske. FUEL Danmark er ikke begrænset af et MBA curriculum, men optændt af dynamikken i den organisatoriske virkelighed. FUEL Danmark stiller krav om løbende kapacitetsudvikling af lederne via øvelser i virkelighedens verden. Vi tager hensyn til lederens egne erfaringer og erkendelser, når det kommer til udvikling, forbedring og forandring.

FUEL Danmarks konsulenter stiller en meningsfuld værktøjskasse til rådighed på dannelsesrejsen. En kasse fyldt med brugbart, praktisk og teoretisk værktøj garneret med metoder, øvelser og konkrete cases. Den indeholder endvidere metoder fra ledelsestankegange, filosofi, psykologi, sociologi, organisationsteori, litteratur og kunst. Vi arbejder også med kommunikative kompetencer, dialogisk praksis samt konflikthåndtering.

Således kan vi fremme ledelseslivet og arbejdet med egne drivkræfter, ambitioner, ønsker og behov.

Se eksempel på et konkret forløb: