FUEL Danmark’s kapacitet

Robuste metoder der har vist deres værd for ambitiøse og succesfulde individer og organisationer

tempelFUEL Danmarks forretningsgrundlag bygger på en samlet kapacitet af metoder, processer og værktøjer, der har vist et ”bundtræk” i praksis til at kunne støtte og facilitere udviklingen af individers og organisationers evner til ikke kun at være succesfulde i dag, men nok så vigtigt at have den nødvendige ydmyghed og råstyrke til at udvikle de kapaciteter, som strategiske initiativer kalder på. FUEL Danmark gør en dyd af at rense vores metoder for ledelsesmæssige døgnfluer, der bidrager mere til underholdningsværdien end til udviklingen af organisationers værdi i dagens globale virkelighed, der byder på uanede muligheder for dem, der kan håndtere kompleksitet med begavelse og passion. FUEL Danmarks erfaringer kommer fra arbejde med virksomhedstyper i Danmark og Europa inden for: rederivirksomhed, banker, logistik, EU-organisationer, statslige virksomheder, private plejehjem, entreprenørvirksomhed, større detailkæder, life science, elite universiteter m.m., samt virksomheder, der skal gøres klar til salg, samt organisationer der udvikles gennem ejerskab af kapitalfonde.

Nedenfor gives en række eksempler på metoder, der bygger på praktiske og teoretiske erfaringer, der over en årrække er blevet anvendt og udviklet i forbindelse med organisationsforbedringer i private og offentlige virksomheder. I de konkrete udviklingsprojekter vil de nævnte metoder danne udgangspunkt for arbejdet og blive doseret i forhold til vores kunders organisatoriske ambitioner og udfordringer, sammenholdt med eksisterende styrkepositioner samt nuværende kultur, stemning og kapacitet.

Organisational Excellence / Best in Class – metoder og erfaringer skabt og anvendt af de bedste organisationer og virksomheder globalt

FUEL Danmark har erfaring med anvendelse af metoder der bygger på praksis og som udfordrer og udvikler organisations konkurrenceevne markant. Det er eksempelvis metoder som EFQM Excellence Modellen (Europa), Malcolm Baldrige (USA), Deming (Japan, Asien), der er klassiske metoder, som stiller diagnosen og synliggør konkrete forbedringstiltag i organisationen. Der er tale om ”Best Practice” modeller, som løbende bliver opdateret i takt med, at virkeligheden forandrer sig.

Metoderne arbejder med at styrke og forbedre konkurrenceevnen gennem organisatorisk selvsyn, eftersyn og efterfølgende organisatorisk optimering, hvor den organisatoriske viden og erfaring bliver udfordret og anvendt meningsfyldt til sikring af de kapaciteter, der er nødvendige til at indfri strategiske mål og ambitioner. Organisationer som ikke kun kikker efter Best Practice men som i mange tilfælde udvikler New Practice er kendetegnet ved, at de løbende opbygger organisatoriske klogskab og løbende kan fremvise fremragende resultater.

Filosofi og Erhvervsfilosofi – udfordring og udvikling af eksisterende tænkning og handling

FUEL Danmark har erfaring med den store filosofiske værktøjskasse og klassiske erkendelses- og praksismetoder, der muliggør, at mennesker og organisationer kan håndtere virkeligheden begavet. Vi anvender fænomenologi, hermeneutik og erkendelsesteori som baggrund til at iscenesætte begavet tænkning. Med det filosofiske fundament kan vi arbejde med læring, mening, forståelse, refleksion, klogskab og erkendelse som en homogen enhed.

Sense of Coherence – at skabe sammenhæng til gavn for mennesker og organisationer

FUEL Danmark tager udgangspunkt i et sammenhængende billede af virkeligheden, der udvikler og frigør potentialet for mennesker og organisationer. FUEL Danmark stiller skarpt på tre fænomener:

A) Den organisatoriske forståelse for sammenhængen mellem den ydre verden og de muligheder og begrænsninger, som det giver organisationen.
B) Den enkelte medarbejders mening med den nuværende og fremtidige situation for sig selv og for organisationen.
C) Medarbejderens oplevelse og erfaring med i praksis at kunne magte og mestre nuværende krav og fremtidige udfordringer, dvs. den subjektive mestringsevne (Self – efficacy).

New Learning og voksenuddannelse – fra kompetence til kapacitet – fra passivt til aktivt indgreb i den organisatoriske virkelighed

FUEL Danmark arbejder med læring, der skaber resultater for voksne mennesker i professionelle organisationer og har stor erfaring med at iscenesætte læring og viden i ambitiøse virksomheder. Vi ved gennem vores engagement med virksomheder, hvorledes ledelse, processer og organisationens kultur påvirker seriøs læring og kapacitets- og kompetenceudvikling.

Som erfarne virksomhedskonsulenter inspirerer vi til refleksion, som er en væsentlig del af den læring, som sker i arbejdslivet, og vores konsulenter er velbevandrede i førende teoretikere og praksisser på dette felt såsom: Dewey, Kolb, Jarvis, Mezirov, Dreyfus, Schön og Brookfield. FUEL Danmark tager hensyn til den enkelte medarbejders og organisationens behov for meningsfyldt læring ved at fremhæve selvstyret læring som en proces og som et mål i sig selv. Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders evne til ikke blot at vælge midlet, men også kritisk reflektere over og blive bevidst om det dannelsesideal, som grundlæggende skal styre den enkelte medarbejders valg af læringsmål, læringsbehov og læringsstrategi.

FUEL Danmark anskuer læring som en måde at leve på. Vi adresserer derfor temaer inden for læring og arbejde som nøgleelementer i livet.

Voksenpsykologi

FUEL Danmark har stor indsigt i og viden om de psykologiske, sociale og kulturelle forudsætninger, der henholdsvis forhindrer og fremmer voksnes læring og udvikling af deres kapacitet og kompetencer på arbejdet, i uddannelser og i sociale sammenhænge. Vores viden og erfaring med det enkelte menneskes psykologi, livsaldre og udvikling sættes i forhold til læringen i de organisatoriske og samfundsmæssige rammer.

Vejledning (Counselling)

FUEL Danmark anvender blandt andet den filosofiske vejledningspraksis og de sokratiske dialoggrupper som effektiv metode. Vores konsulenters vejledning er drevet af et ideal om ikke at gøre os kloge på de enkelte medarbejderes forhold, men at forsøge at gøre den enkelte medarbejder klog på sine egne forhold. Vores konsulenter superviserer den enkelte medarbejder og virksomhedens arbejde med at skabe sig selv på dets egne vilkår, det vil sige at kvalificere sin selvrefleksion. Herudover udfordrer og italesætter vi den organisatoriske faglighed, disciplin og de værktøjer, der kan og vil understøtte de organisatoriske mål.

Organisationssociologi

FUEL Danmark har globalt udsyn og blik for den gennemgribende globalisering og individualisering i den vestlige verden, og vi er opmærksomme på nye vilkår og nye identitets- og fællesskabsformer, der dukker op. Det enkelte individ er ikke længere bundet op af nationale eller etniske traditioner, kulturer og vaner, men er blevet frie til at opfinde eller skabe sig selv. Vi har en solid ballast i teoretikere som Giddens, Beck, Ziehe og Bauman.

Organisationsteori

FUEL Danmarks arbejde er baseret på de seneste erkendelser inden for organisationsteoriens meget omfattende områder. Gennem vores arbejde har vi erfaring med temaer som formelle og uformelle strukturer, processer og procesledelse, kulturer, v

irksomhedstyper, ledelse, lederstil, lederroller, forretningsmodeller, strategi og forandringer, magt og ind

flydelse, mønstre og atmosfære, perception og kognition, kommunikation og motivation samt organisatorisk bluf.

Kontakt os!