Lederudvikling

LEDERUDVIKLING MED LÆRINGSGARANTI

Et Lederudviklingsforløb i din virkelighed. Skab god og begavet ledelse uden at ledelsen er væk fra det daglige arbejde.

Lær at blive det organisatoriske midtpunkt

FUEL Danmark har lavet et meningsfuldt lederudviklingsprogram som sætter fokus på god ledelse. Som personaleleder, organisatorisk leder og strategisk leder. Du får redskaberne til hvordan læring bliver en naturlig del af din hverdag istedet for noget som bare sker ved festlige lejligheder. Vi har udviklet et individuelt og kollektivt lederkursus til din virksomhed som består af fem byggesten:

1)     Lederfaglig kapacitetsudvikling i form af den nyeste viden og teori om lederens vilkår, udfordringer og muligheder.

2)     Ledelsessparring og ledercoaching.

3)     En FUEL 360° lederadfærdstest, hvor både ledere og medarbejdere kommer med input for at kunne give dig en solid selvindsigt om din ledelsesstil og et fundament for at kunne udvikle din lederpersonlighed og udvide dit handlingsregister.

4)     Integrering og forankring af din ledelse i din konkrete praktiske arbejdsvirkelighed. Som selvstændig dynamisk leder og som del af et stærkt kollektivt lederskab.

5)     Indføring i FUEL metodens 120 opmærksomhedspunkter for effektiv og varig læring med individuel og organisatorisk effekt.

Vi sørger for at tage afsæt i din virksomheds konkrete ledelsesudfordringer. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i nøgletal og informationer fra din organisation og dens virkelfelt. Inden kurset indsamler vi fakta fra ledelsessystemet med hensyn til formuleringer af mission, vision, værdier, stategier, resultatkontrakter, driftsresultater for de organisatoriske enheder. Vi indsamler fakta om kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, porteføljen af udviklingsprojekter, oversigter over kunder og andre væsentlige interessenter, erkendelser og erfaringer om og med projekter som er gået godt eller har været fiaskoer.

På denne måde kommer ledelsen til at arbejde med den konkrete organisatoriske virkelighed. Inden forløbet sørger vi for at interviewe deltagerne og identificere deres behov for at vi på den baggrund kan tilrettelægge et skræddersyet program. Fordelen ved denne forberedelse inden forløbet er at det minimerer tidstab, forberedelsen fremmer undringsfælleskabet og sikrer den fordybelse som skal til for at skabe en meningsfuld og varig læring.

FUEL Danmark ser god ledelse, som at besidde kapaciteten til at kunne skabe mål, resultater, håb og ”længsler”. Med udgangspunkt i vores FUEL-proces, laver vi lederudvikling, som udvikler lederen i krydsfeltet mellem personlige, faglige, organisatoriske og læringsmæssige behov. Vi ser lederudvikling som en dannelsesrejse, hvor ledere og kommende ledere vil træde i karakter, såvel professionelt som eksistentielt, ved at fremme lederskabskapaciteter af kød og blod.

Resultat

Et unikt designet lederlæringsforløb, som skaber bedre ledere og stærkere forretningsresultater. Med dette forløb får din virksomhed stærke værktøjer som udvikler nuværende og kommende ledere i din virksomhed. Optimering af dine lederes lederkompetencer og identifikation af udviklingspunkter i forhold til disse. Skabelse af lederudvikling med varige effekter for den enkelte leder og din organisation.

På lederudviklingsforløbet arbejdes der konkret med:

 • Identifikation af egne kerneværdier, styrker og indsatsområder.
 • Strategi for at opnå egne og organisatoriske mål.
 • Indsigt i hvad der skal til for at opnå det som er væsentligt for dig som leder og for din organisation.
 • Indsigt i hvilke veje der kan medføre en højnet mental produktivitet.
 • Dig som rollemodel. At promovere et bredt ejerskab i interessentkredsen som bygger på organisationens værdier. Hvordan du går i spidsen via udøvelse af strategisk og velinformeret ledelse.
 • Eksistentielle mål. Holdninger, sympati, fælleskab og lighed.
 • Politisk tæft. Du får redskaber til hvordan du kan understøtte netværksbaseret samarbejde henover siloerne.
 • Sikring af vitalitet og kvalitet i dit team.
 • Eksekvering med retning og vitalitet. Redskaber til at forbedre samarbejdet med ledelsen.
 • Fremtidsmål som understøtter din fortsat øgede ledelseskvalitet.
 • Etablering af undringsfælleskaber over egen praksis.
 • Lær at træde ud af egen ledelsespraksis og se det udefra. Konkrete øvelser i at lede uden for egen komfortzone og kunne agere som leder i andre sammenhænge. Vi arbejder med egne fordomme og egne blinde vinkler i omgang med medarbejdere, kunder og konkurrenter.
 • Undgå at blive mentalt fyret.
 • Hvordan skaber du som leder stolthed?
 • Hvordan får en leder den organisatoriske opbakning, og hvordan navigerer man i det rum af sårbarhed, som kendetegner lederens position?
 • Hvordan bliver ledere bedre til at være opmærksomme og være kendetegnet ved at have en åben bevidsthed?

Udbytte

Lederens udbytte:

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
 • Forbedret evne til at analysere egen praksis
 • Oplevelsen af meningsfyldt og troværdig kompetenceudvikling
 • Øget handligskompetence. Flere handle- og løsningsmuligheder i liv- og arbejdsliv
 • Forbedret evne til at udføre kulturanalyse
 • En egen vurdering af stærke og svage sider hos dig selv
 • Øget forståelse for andre mennesker
 • Forbedret evne til kritisk at kunne reflektere over egen praksis og præmisser for forståelse
 • Forbedret kommunikation med andre mennesker
 • Erkendelse af hvordan egen indsats bidrager til helheden

 

Organisationens udbytte:

 • Fælles sprog og udvikling af kollektivt lederskab
 • Styrket lederskab og mental produktivitet
 • Målbar forbedret performancekultur og præstationsevne
 • Nye ledelsesmetoder og adfærd, der sikrer at ny viden skaber værdi i forhold til strategiske målsætninger
 • Ny tilgang til viden og læring til direkte gavn for de værdiskabende processer
 • Forbedret kommunikation
 • Nye KPI’er for lederskab, som synliggør indsatser og resultater, der er forbundet med virksomhedens konkrette mål
 • Bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
 • Forbedret strategisk ledelse

FUEL support

FUEL Danmark skaber undringsfællesskaber og læringspunkter for ledelsen, så den til stadighed byder på det ”rigtige” i den organisatoriske udvikling. FUEL Danmark analyserer, sammen med lederne, ledelsens mandat og succeskriterier. Både organisatorisk, professionelt, som leder og som menneske. FUEL Danmark er ikke begrænset af et MBA curriculum, men optændt af dynamikken i den organisatoriske virkelighed. FUEL Danmark stiller krav om løbende kapacitetsudvikling af lederne via øvelser i virkelighedens verden. Vi tager hensyn til lederens egne erfaringer og erkendelser, når det kommer til udvikling, forbedring og forandring.

FUEL Danmarks konsulenter stiller en meningsfuld værktøjskasse til rådighed på dannelsesrejsen. En kasse fyldt med brugbart, praktisk og teoretisk værktøj garneret med metoder, øvelser og konkrete cases. Den indeholder endvidere metoder fra ledelsestankegange, filosofi, psykologi, sociologi, organisationsteori, litteratur og kunst. Vi arbejder også med kommunikative kompetencer, dialogisk praksis samt konflikthåndtering.

Således kan vi fremme ledelseslivet og arbejdet med egne drivkræfter, ambitioner, ønsker og behov.

Kontakt os i dag på alle@fueldanmark.dk eller på +4553602560